Smart Flexi

£590
Giai Đoạn Bảo Hiểm 1 - 120 Ngày
  • Không có thời hạn khóa, rút mọi lúc và tỷ lệ lợi tức đầu tư lên tới 50%.

Smart Plus

Bắt đầu từ
£1,180
- 2,362
Giai Đoạn Bảo Hiểm 120 Ngày
  • Giá gói tối thiểu là £ 1,180, thời hạn 4 tháng, tỷ lệ lợi tức đầu tư lên đến 70%

Wealth Enrich

Bắt đầu từ
£102
- 41,586
Giai Đoạn Bảo Hiểm 90 Ngày
  • Wealth Enrich là kế hoạch tiết kiệm ngắn hạn hàng ngày cung cấp dịch vụ rút vốn đảm bảo mà không có hợp đồng hoặc thời hạn khóa. Gói phí bảo hiểm tối thiểu của nó có giá 102

Wealth Enrich Plus

Bắt đầu từ
£105
- 41,586
Giai Đoạn Bảo Hiểm 90 Ngày
  • Wealth Enrich Plus là một kế hoạch liên kết đầu tư hàng đầu giúp bạn xây dựng một mạng lưới an toàn tài chính mạnh mẽ với gói bảo hiểm tối thiểu là £ 105

Nex Flexi

£520
Giai Đoạn Bảo Hiểm Flexible
  • Với gói tiết kiệm ngắn hạn hàng ngày trị giá £ 520, Nex Flexi cung cấp dịch vụ rút vốn đảm bảo mà không có hợp đồng hoặc thời hạn khóa.

Nex Plus

Bắt đầu từ
£2,082
- 83,312
Giai Đoạn Bảo Hiểm 120 Ngày
  • Mức giá gói tối thiểu là £ 2082 và được hoàn trả trực tiếp nếu gói bảo hiểm mới được bạn đứng tên ký.
Bán hết

Flexi

Bắt đầu từ
£590
- 4,700
Giai Đoạn Bảo Hiểm 90 - 120 Ngày
  • Flexi là một gói tiết kiệm hàng ngày ngắn hạn, cung cấp khả năng rút vốn được đảm bảo mà không cần hợp đồng và thời gian khóa.
Bán hết

Flexi Plus

Bắt đầu từ
£3,175
- 25,400
Giai Đoạn Bảo Hiểm 90 - 120 Ngày
  • Flexi plus là một hợp đồng ngắn hạn, cung cấp cổ tức đảm bảo và thu nhập đầu tư tiềm năng
Bán hết

Max Flexi

Bắt đầu từ
£520
- 4,720
Giai Đoạn Bảo Hiểm 90 - 120 Ngày
  • Max Flexi là một gói liên kết đầu tư được điều chỉnh dành riêng cho bạn cùng với gói bảo hiểm tối thiểu là £520
Bán hết

Max Plus

Bắt đầu từ
£590
- 18,860
Giai Đoạn Bảo Hiểm 90 - 120 Ngày
  • Max Plus là một gói liên kết đầu tư giúp bạn xây dựng mạng lưới an toàn về tài chính với gói bảo hiểm tối thiểu